Osobný automobil

Vyčistenie DPF filtra na osobný automobil

 • V prípade, že je filter natoľko poškodený, že jeho vyčistenie nie je možné klient platí len diagnostickú časť procesu – 30€ s DPH
 • V prípade, že je filter v poriadku a proces čistenia prebehne, sa táto suma neprirátava k celkovej sume za čistenie.

Kamión / Autobus

Vyčistenie DPF filtra na kamión alebo autobus

 • V prípade, že je filter natoľko poškodený, že jeho vyčistenie nie je možné klient platí len diagnostickú časť procesu – 60€ s DPH
 • V prípade, že je filter v poriadku a proces čistenia prebehne, sa táto suma neprirátava k celkovej sume za čistenie.

Cena za montáž a demontáž filtra závisí od typu automobilu. Pri osobných automobiloch dokážeme zabezpečiť montáž a demontáž filtra v rámci našich priestorov.

Ceny a platobné podmienky

 1. Cenník:
  vyčistenie DPF filtra 180,- EUR s DPH
  vyčistenie FAP flitra 180,- EUR s DPH
  vyčistenie katalyzátora 180,- EUR s DPH
  vyčistenie FAP filtra spojeného s katalyzátorom (rozoberateľný)- 300EUR s DPH
  normohodina 30,- EUR s DPH
  diagnostika 30,- EUR s DPH
  (diagnostika sa neúčtuje, pokiaľ bol filter demontovaný v DPF PRO)
  nútená regenerácia ak nebol filter/katalyzátor demontovaný v DPF PRO- 55,- EUR s DPH
 2. V prípade, že nie je možné vyčistenie filtra/katalyzátora a to napriek tomu, že DPF PRO vykonal všetky príslušné úkony potrebné na vyčistenie, bude DPF PRO účtovať zákaznikovi 50,- EUR s DPH.
 3. Cena za montáž a demontáž filtra sa odvýja od typu automobila a od toho sa odvýjajúcej náročnosti úkonu.
 4. Pre všetky činnosti platia vždy ceny platné v deň podpisu preberacieho protokolu.
 5. Platby sú vykonávané poukázaním na účet dodávateľa. Platba sa považuje za uskutočnenú až po pripísaní príslušnej sumy na účet dodávateľa v jeho banke.
 6. Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že je povinný uhradiť faktúru na účet dodávateľa uvedený na faktúre a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia.
 7. Prílohou faktúry je dodávateľom vystavený protokol o prebratí filtra/katalyzátora dodávateľom, ako aj protokol o stave filtra/katalyzátora obsahujúci hodnoty namerané pred vyčistením a po vyčistení.
 8. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.